Objectius, preguntes i línies d’investigació

La trajectòria i breu contextualització del grup de recerca “Cultura i Educació”, descrita anteriorment, ens porten a vertebrar la nostra present i projectada activitat al voltant de quatre eixos que constitueixen àmbits de recerca i intervenció específics. Cal dir que subjacent als mateixos hi ha una mateixa perspectiva teòrica que hem assumit i ha guiat les recerques fins al moment, i que té el seu origen en els treballs de Vigotski i Bronfenbrenner, avui reconeguts sota l’anomenada psicologia cultural o perspectiva sociocultural en psicologia i ciències de l’educació.

 

Relacions família, escola i comunitat

Responsable:  Moisès Esteban-Guitart

Anàlisis, disseny, implementació i avaluació de programes educatius i comunitaris de personalització i contextualització educativa. El propòsit fonamental consisteix a facilitar processos d’aprenentatge amb sentit i valor personal i social. S’assumeix una concepció ecològica-sistèmica on es consideren els nivells micro, meso i macro. A la vegada, es treballa en la identificació i desenvolupament d’estratègies, recursos i experiències de personalització i contextualització educativa. En concret, la línia principal d’investigació-acció està basada en el desenvolupament de la perspectiva dels fons de coneixement, així com la proposta de la teoria dels fons d’identitat.

 

Formació docent

Responsable: Josep Maria Serra

Una preocupació compartida i transversal als diferents membres del grup és la millora de la formació docent. Aquesta preocupació s’ha articulat a través de dos projectes concrets. El primer, sota l’aproximació dels fons de coneixement i d’identitat, pretén establir relacions de confiança mútua i col·laboració entre l’escola i les famílies per la millora dels aprenentatges i rendiment escolar. Els docents, en el marc de grups d’estudi, considerats exemples de comunitats de pràctica, de contextos d’aprenentatge i formació, realitzen visites a les llars d’alguns dels seus alumnes amb l’objectiu d’identificar les habilitats i destreses de les famílies i poder-les vincular al currículum i pràctica escolar. El segon, també mencionat anteriorment, gira al voltant de la noció de “Situacions Pràctiques Reals” com instrument heurístic i metodològic per vincular la teoria i la pràctica en la formació de futurs mestres.

 

Ensenyament i aprenentatge en educació física i de l’esport

Responsable: Víctor López-Ros

Aquesta línia d’investigació es vertebra al voltant de l’estudi i anàlisi dels processos d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit de l’Educació Física i l’Esport. En aquest sentit, una part important de la producció ha anat i va encaminada a l’estudi dels mecanismes d’influència educativa, intentant donar resposta a la pregunta: com s’articula i es duu a terme el procés d’ajuda pedagògica per garantir l’aprenentatge considerant l’activitat conjunta, i la seva organització, com a unitat d’anàlisi? Allò que ens interessa és entendre què fan els actors participants, en escenaris naturals (en contextos ecològics), per tal que l’aprenentatge de determinats continguts sigui possible. Un segon gran àmbit de recerca té a veure amb l’estudi i anàlisi de diferents models d’ensenyament esportiu en les fases de formació. Allò que ens interessa és disposar de models orientatius que ajudin als mestres i tècnics esportius en la seva tasca docent i que aquests models, a més de disposar de sòlides bases teòriques, es recolzin en dades empíriques.

 

Anàlisis i gestió de la diversitat lingüística, identitària i cultural

Responsable: Julie Waddington

Es tracta a la vegada d’una línia de recerca i d’intervenció que busca la transformació i millora de la pràctica educativa des d’una perspectiva inclusiva. Més en concret, es basa en el plantejament i anàlisis de modificacions organitzatives en l’entorn escolar que permetin una major personalització de la pràctica educativa per aconseguir millorar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat. Aquest objectiu es tradueix en el desenvolupament de pràctiques educatives escolars que ajudin a tot l’alumnat a progressar acadèmicament, més enllà de la seva llengua inicial i el seu coneixement de la llengua escolar. Es parteix de la necessitat de fer presents i tractar educativament les llengües i cultures familiars dels estudiants a les aules per promoure coneixement de la llengua escolar i augmentar tant la seva autoestima com el sentit que té per ells la institució escolar i la pràctica educativa que en ella es realitza.